Guy Avshalom | Guy Avshalom, head of telecommunications, McCarthy Denning

Guy Avshalom is head of telecommunications, media & technology at law firm McCarthy Denning 

Subscribe